Regulamin

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.allegoria.pl (zwany dalej: Sklep internetowy Allegoria.pl), jest prowadzony przez firmę Allegoria Pluta Zemek Spółka Jawna, ul. Eugeniusza Romera 18, 30-212 Kraków, NIP: 6772482953, REGON: 522944441, KRS: 0000988865.
 3. Regulamin sklepu internetowego www.allegoria.pl udostępniony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.allegoria.pl/regulamin w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, dla której przedmiot transakcji nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – firma Allegoria Pluta Zemek Spółka Jawna, ul. Eugeniusza Romera 18, 30-212 Kraków, NIP: 6772482953, REGON: 522944441, KRS: 0000988865
 3. Klient/Kupujący – każdy podmiot (Konsument bądź Przedsiębiorca) dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem drogi elektronicznej.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje w Sklepie zakupu towaru.
 5. Sklep / Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://allegoria.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 8. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących, obowiązki Administratora Danych itp., które znajdują się pod adresem: ….
 9. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zakupowego, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie. Gromadzone są w nim dane, podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu. W koszyku widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby zamawianych produktów.
 15. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 17. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Firma Sprzedawcy:  Allegoria Pluta Zemek Spółka Jawna
 2. Adres Sprzedawcy: ul. Narvik 66, 30-436 Kraków
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@allegoria.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: 780 589 780
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 32 1140 2004 0000 3002 8276 0801 BRE WBE/mbank
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-16:00

§4. Informacje techniczne

 1. Do korzystania oraz skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie:
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączonej obsługi plików cookies.
 2. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji następujących przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera,
  Safari dla systemu OS X, itd.
 3. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych.
 4. Strona Sklepu internetowego www.allegoria.pl posiada aktualny certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§5. Informacje ogólne

 1. Dane osobowe Konsumenta przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługę paczkomat), o którym Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie  do Sprzedawcy stosownego żądania, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skle@allegoria.pl

§7. Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym www.allegoria.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostarczenia Produktu (przesyłki), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. kliknąć przycisk „Zamawiam”
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
  6. opłacić zamówienie w określonym terminie.
 3. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 4. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji  uważa się za skuteczne zawarcie umowy.
 5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym www.allegoria.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§8. Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy w mBanku nr 32114020040000300282760801.
  2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Paynow.
  3. Płatności kartą: podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
  4. Płatność za pobraniem: gotówką bądź kartą przy odbiorze zamówienia
 2. Honorowane karty płatnicze:
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. Mastercard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro
 3. Szczegółowe informacje na temat metod akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Przy wybraniu płatności przelewem na konto bankowe Klient otrzymuje po złożeniu zamówienia drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Zamówienie jest przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu płatności na wskazanym rachunku bankowym. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
 5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§9. Oferowane metody dostawy

 1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Paczkomat InPost
  2. Przesyłka kurierska
  3. Przesyłka pocztowa
 3. W przypadku korzystania z przesyłki pocztowej, Klient udziela Sklepowi jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w imieniu i na rachunek Klienta z dostawcą – w celu przesłania za jego pośrednictwem zakupionego Produktu. Opłaty za przesyłkę są ustalane wg cenników operatorów pocztowych i nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego.
 4. Czas wysyłki towarów jest wskazany na stronach Sklepu internetowych www.allegoria.pl i wynosi najczęściej 2 dni robocze. W przypadku braku możliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 5. W momencie przekazania zakupionego Produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w zamówieniu.
 6. Koszty dostarczenia Produktu, ponoszone przez Klienta, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 7. Koszt dostawy Produktu w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.
 8. W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory Produkt staje się własnością Klienta.
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się za stronach Sklepu.

§10. Zasady publikowania opinii

 1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.
 2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za treść wypowiedzi umieszczonych przez niego w Sklepie Internetowym www.allegoria.pl.
 4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

§11. Opinie TrustMate

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
 2. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 4. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 5. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§12. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo od odstąpienia od Umowy, na zasadach wskazanych w art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres mailowy Sprzedawcy: reklamacje@allegoria.pl
 5. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §11 pkt. 2 nie wywołuje skutków prawnych.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Konsument niezwłocznie powinien odesłać Produkt – należycie zapakowany – na adres Sprzedawcy: ul. Narvik 66, 30-436 Kraków. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta.
  2. Zwracane Produkty powinny być kompletne i w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu towarów wchodzących w skład zestawów konieczny jest zwrot całego kompletnego zestawu. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  3. Sprzedawca dokona zwrotu należności wpłaconych przez Konsumenta na rzecz Sklepu nie później niż w terminie 14 dni. Co do sposobu, zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiej samej formy płatności, jaka została użyta w pierwotnej transakcji. W przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem wykonanie przelewu nastąpi na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu.
  5. Uwaga: jeżeli po częściowym zwrocie zamówionych produktów pozostałe zamówienie nie spełnia warunków uzyskanych uprzednio promocji (np. darmowej wysyłki bądź zniżki procentowej), kwota zwrotu zostanie pomniejszona o utracone promocje.
 7.  Jeżeli zwrócony przez Konsumenta Produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość szkody.
 8.  Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 9. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został  zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§13. Reklamacja i gwarancja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.
 2. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient rozumiany jako Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Produkt, który nosi znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania albo Produkt uszkodzony mechanicznie nie podlega rękojmi. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady spowodowane okolicznościami, które wystąpią po dostawie Produktu w przypadku, gdy taka wada spowodowana jest okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu, a w szczególności w razie dokonania przez Klienta lub nieupoważnione osoby trzecie, bez zgody Sprzedawcy, naprawy lub zmian konstrukcyjnych przedmiotu sprzedaży, niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania Produktu; nieprawidłowego montażu przez Klienta lub osoby trzecie; działania czynników zewnętrznych, na które Sprzedawca nie ma wpływu; przekroczenia parametrów technicznych zalecanych przez Sprzedającego i Producenta.
 5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu zostaje wyłączona.
 6. W przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres: ul. Eugeniusza Romera 18
  30-212 Kraków lub poprzez e-mail na adres: sklep@allegoria.pl. W zgłoszeniu należy wskazać wadę Produktu, oraz – jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, wskazać datę stwierdzenia wady oraz określić żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, żądanie Klienta uważa się za uzasadnione.
 8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy odesłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w tym zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 10. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@allegoria.pl
 11. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego należy wskazać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 12. Reklamacje oraz ewentualny zwrot Produktu przez Przedsiębiorcę podlegają ściśle warunkom określonym przez Producenta i są każdorazowo uzgadniane. Sprzedawca w takim przypadku jedynie pośredniczy w ustaleniach. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sklep Internetowy nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).
 13. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą jest ograniczona do wysokości kwoty Zamówienia złożonego przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 15. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§15. Polityka prywatności

Nasza polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji na Państwa temat pozyskanych z ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Informacje ogólne:
 1.  Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony www funkcjonującej pod adresem url: https://allegoria.pl/
 2. Strona pozyskuje informacje o użytkownikach i ich danych w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
  2. poprzez zapisywanie plików cookie (tzw. „ciasteczek”) w urządzeniach końcowych.
Informacja o plikach cookies:
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Strony.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu utrzymania sesji użytkownika Strony.
 5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
Zarządzanie plikami cookies:
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego).

§16. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  • Kodeksu cywilnego;
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • Ustawy o prawach konsumenta,
  • Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Darmowa wysyłka

od 199 zł bez książek

14 dni na zwrot

możliwość zwrotu zakupów

Szybki kontakt

sklep@allegoria.pl

100% Bezpieczne płatności

Paynow / Cinkciarz.pl